अ.क्र.
उपविभाग
लेखी परीक्षेचे गुण
मुलाखतीचे गुण
निवड सूची
 
१.
शहादा
२.
नंदुरबार
 
३.
तळोदा
   

 

उत्तरतालिका

नंदुरबार : कागदपत्र तपासणी व मुलाखतीसाठी पात्र उमेदवारांची यादी (बैठक क्रमांक निहाय)

शहादा : कागदपत्र तपासणी व मुलाखतीसाठी पात्र उमेदवारांची यादी (बैठक क्रमांक निहाय)

तळोदा : कागदपत्र तपासणी व मुलाखतीसाठी पात्र उमेदवारांची यादी (बैठक क्रमांक निहाय)

कागदपत्र तपासणीसाठी आणावयाचे कागदपत्र व विशेष सूचना

 

 

 

 

 

 

 

 

Policy | Disclaimer