कोतवाल पद भरती २०१८
         
उपविभाग तालुका      
नंदुरबार उपविभाग नंदुरबार    
         
नंदुरबार उपविभाग नवापूर    
     
शहादा उपविभाग अक्राणी
   
शहादा उपविभाग शहादा
         
तळोदा उपविभाग अक्कलकुवा    
         
तळोदा उपविभाग तळोदा    

 

 

कोतवाल पद भरती परीक्षा दिनांक १८/११/२०१८ : आदर्श उत्तरतालिका

कोतवाल पदभरती : कागदपत्र तपासणी व मुलाखतीचे वेळा पत्रक

कोतवाल कागदपत्र तपासणी व मुलाखती साठी प्राथमिकरीत्या पात्र उमेदवारांची यादी 
नंदुरबार उपविभाग
 
शहादा उपविभाग
 
तळोदा उपविभाग

निरंक (पात्र उमेदवार उपलब्ध न झालेल्या गावांची यादी ) व एक हि अर्ज प्राप्त न झालेल्या गावांची यादी

 

Policy | Disclaimer